Izterjava dolgov od insolventnih podjetij

Podjetja, ki se znajdejo v težavah, bodo le težko redno in v celoti plačevala svoje obveznosti. Že tiste stroške, ki so nujni za delovanje podjetja, bo težko pokriti, kaj šele terjatve raznih upnikov. To vodi v insolventnost, ki seveda ni po godu niti dolžniku niti upnikom, vseeno pa odpira nekatere možnosti za vsaj deno razrešitev nastalih obveznosti. O tem, kakšen bo razplet, odloča natančno vrednotenje podjetij oziroma predvidenih kratkoročnih in dolgoročnih plačilnih sposobnosti, ter seveda izbrana rešitev v primeru insolventnosti.

Ena izmed možnosti je prisilna poravnava podjetja, ki običajno predstavlja dobro rešitev za upnike. Alternativa pa je stečaj, pri katerem bodo morali upniki gotovo sprejeti določeno izgubo zaradi neplačanih terjatev, bodo pa verjetno vseeno dobili poplačan vsaj del svojih terjatev, kar je odvisno od primera. Spet pride v poštev strokovno vrednotenje podjetij in ugotavljanje njihovih sposobnosti.

Prisilna poravnava podjetja je v mnogih primerih zelo dobra opcija, saj omogoči podjetju možnost za nadaljnje poslovanje in ponovno doseganje plačilne sposobnosti, s tem pa upnikom zagotavlja poplačilo terjatev v celoti. Seveda je treba omeniti, da je to zgolj možnost, na katero pri prisilni poravnavi računamo. V končno odločitev so vpleteni tudi strokovnjaki, ki se spoznajo na vrednotenje podjetij in oceno verjetnosti za uspeh finančnega prestrukturiranja. Strokovnjaki na tem področju lahko ocenijo, kakšna je možnost za uspešno poplačilo terjatev v primeru prisilne poravnave, oziroma upnikom sporočijo vsaj to, ali bo prisilna poravnava podjetja prinesla boljše možnosti za poravnavo dolgov kot stečaj.

V primeru stečaja podjetja možnosti za poravnavo obveznosti v prihodnje seveda izginejo. Iz preostalega kapitala se sicer poplača določen delež terjatev, ki pa upnikom prinaša izgubo. A tudi delno povračilo zahtevanih terjatev je boljši izkupiček, kot če prisilna poravnava podjetja ne bi uspela in bi podjetje izgubilo še tisti kapital, ki bi v primeru stečaja lahko deloma pokril obstoječe obveznosti.